1. Kontrola komína a dymovodu

Posúdenie stavebno-technického stavu telesa komína a dymovodu. Kontrola napojenia spotrebiča, prístupnosti čistiacich, vyberacích a kontrolnych otvorov komína. Kontrola zberu a odvodu kondenzátu. Posúdenie prechodov komína dymovodu cez stavebné konštrukcie. Posúdenie umiestnenia horľavých materiálov v blízkosti komína,dymovodu a spotrebiča. Kontrola označenia komína a stavu prieduchu. Vystavenie Potvrdenia o kontrole s uvedením zistených skutočností.
 

2. Kontrola a čistenie komína dymovodu

Po uskutočnení prvotnej kontroly komína nasleduje čistenie prieduch náradím vhodným pre daný typ komínovej vložky. Neoddeliteľnou časťou čistenia komína je aj čistenie dymovodu pripájajúceho spotrebič. V prípade prístupu k ústiu komína sa realizuje čistenie komínovej násady, prípadne lapača iskier. Odstránené nečistoty z prieduchu sa vyberú do pripravených nádob. Po ukončení čistenia je vystavené Potvrdenie o kontrole a čistení komína a dymovodu s uvedením zistených skutočností.
 

3. Čistenie kachlového sporáka

Služba sa spravidla poskytuje po čistení komína. Pred vyberaním sadzí sa vyberie pekacia rúra, ktorá sa čistí na vhodnom mieste mimo domu. Čistí sa celá trasa odvodu spalín od ohniska až po zaústenie do komína. V prípade potreby a možností sa použije na dočistenie vysávač.
 

4. Čistenie kachlovej pece

Čistenie sa vykonáva cez čistiace otvory za podmienky ich odnímateľnosti. Čistiace otvory musia byť upevnené hlinou, nie šamotovou alebo inou maltou. Čistenie sa vykonáva rukou, kefou, vysávačom vo všetkých prístupných častiach ťahov kachlovej pece. Po skončení čistenia sú čistiace otvory opäť upevnené hlinou.
 

 Pripravované služby:

- Kontrola komína kamerou
- frézovanie dechtu
- meranie CO v priestore
- 4Pa test

 

Cenník služieb

 

ZODPOVEDNOSŤ

nevydám potvrdenie o kontrole a čistení komína pre komín, ktorý neskontrolujem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

DÔSLEDNOSŤ

neukončím prácu kým komín nieje vyčistený

ÚSTRETOVOSŤ

čas návštevy prispôsobím časovým možnostiam zákazníka

OCHOTA

pre každého zákazníka sa snažím dohodnúť termín návštevy podľa jeho potrieb