Na tomto mieste som pôvodne chcel uviesť citácie zákona 314/2001 Z.z., ktorý ukladá povinnosti fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám na úseku prevencie pred vznikom požiarov. Tak isto citát z Vyhlášky 401/2007 Z.Z., ktorá určuje lehoty na kontrolu a čistenie komínov v závislosti od výkonu spotrebičov, používanom palive a type komína. Neurobím tak. Zákon aj vyhlášku pripájam, kto chce si to pozrie. Miesto toho napíšem prečo by som si dal skontrolovať a vyčistiť komín ja ( bývam v bytovke, tak nie je čo ).

Dôvody uvediem v poradí ako ich ja považujem za dôležité. Nemusí so mnou každý súhlasiť, všetci máme svoje priority.

 

1. Bezpečnosť 

Ako hlave rodiny mi záleží na bezpečí a zdraví mojich najbližších. Pravidelnými kontrolami sa dajú podchytiť poruchy komína, ktoré by časom mohli viesť k požiaru (netesniace komínové dvierka, uvoľnený alebo prepálený dymovod, nefunkčná komínová násada, .... ).
Nečistenie komína spúšťa špirálu znižovania komínového ťahu, ktorý je základnou podmienku bezpečného odvodu spalín horenia do vonkajšieho prostredia. Nedostatočný odvod spalín je jedným z dôvodov nedokonalého horenia paliva. Nedokonalé horenie produkuje viac spalín a drobných nezhorených častíc, ktoré sa usadzujú na stenách komína, čím ešte viac upchajú prieduch a znižujú komínový ťah. Pri dosiahnutí kritickej hodnoty komínového ťahu stačí zmena vonkajších podmienok ( náhle zvýšenie vonkajšej teploty, vietor, ... ) a komínový ťah sa zastaví, alebo dokonca otočí a spaliny sú vytláčané do miestnosti so spotrebičom. Splodiny horenia obsahujú jedovatý plyn – oxid uhoľnatý. CO sa nedá identifikovať zmyslovými orgánmi, je bez farby, chuti a zápachu, je ľahší ako vzduch. Preto má prívlastok aj tichý zabijak. Ročne umrie na Slovensku na otravu týmto plynom asi 150 ľudí a ďaľšie stovky sa otrávia ľahšou formou ( nevoľnosť, bolenie hlavy, poruchy vedomia, ...).

 

2. Úspora

Ceny energii neustále rastú. Či už sú to ceny elektrickej energie, zemného plynu alebo ceny pevných palív ( pelety, brikety, drevo ). Preto je dôležité aby palivový spotrebič pracoval s maximálnou účinnosťou. To znamená, aby maximum tepelnej energie obsiahnutej v palive preniesol do vykurovacieho média ( spravidla vody v radiátoroch, alebo akumulačnej hmoty u kachľových pecí ), t.j aby minimum zaplateného paliva „vyletelo von komínom“ zbytočne. To zabezpečíme správnou voľbou spotrebiča odpovedajúceho výkonu a tomu odpovedajúceho komína správneho prierezu prieduchu a výšky, čím zabezpečíme dokonalé horenie a maximálnu efektivitu vykurovania. Znečistený komín obmedzuje odvod spalín, znižuje komínový ťah a tým znižuje účinnosť celej vykurovacej sústavy. V konečnom dôsledku pre dosiahnutie rovnakej tepelnej pohody v domácnosti musíme kúpiť viac paliva.

 

3. Poistenie

Každý sa snažíme svoj majetok chtániť. Niekto len zámkom, niekto pridá alarm, kamerový systém, ... . Možností je viacero. Pre prípad neželaných situácií, ktoré nie vždy vieme ovplyvniť uzatvoríme poistnú zmluvu. Sú v nej obsiahnuté rôzne riziká. Jedným z nich je požiar. Spomeniete si či Vás poistný agent upozornil, že v prípade požiaru spôsobeného prevádzkou komína ste povinný predložiť Potvrdenie o kontrole a čistení komína, ktoré musí byť platné v čase poistnej udalosti podľa vyhlášky 401/2007 Z.z. ( pre spotrebič na tuhé palivo nie staršie ako 4 mesiace ). V opačnom prípade je to dôvod na krátenie poistného plnenia často až do výšky 50% škody. Tvrdenie, že ste si komín kontrolovali sami Vám nikto neuzná a navyše kominár je povinný archivovať všetky kópie vydaných Potvrdení o kontrole a čistení komína. To Vám zaručí, že v prípade nešťastnej udalosti viete zdokladovať, že ste nezanedbali svoje zákonné povinnosti. V posledných rokoch sa počet takýchto požiarov na Slovensku ustálil v rozmedzí 700 až 800 za rok.

 

4. Zákon

Vyhláška 401/2007 Z.z. určuje lehoty kontrol a čistenia komínov pre spotrebiče do 50kW (domácnosti) v rozmedzí 4 až 12 mesiacov podľa používaného paliva a druhu komína. Pre spotrebiče nad 50kW v rozmedzí 2 až 12 mesiacov. Zároveň zákon 314/2001 Z.z. umožňuje obci ako orgánu štátnej správy na úseku požiarnej bezpečnosti žiadať predloženie Potvrdenia o kontrole a čistení. V prípade nepredloženia je obec oprávnená uložiť pokutu do výšky 99,00 Euro za porušenie zákona. Obdobnú právomoc má okresné resp. krajské riaditeľstvo HaZZ v postavení k právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom, len pokuta môže byť do 9,998 Euro.


ikona pdf Vyhláška o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť

 

Plánujete výmenu vykurovacieho spotrebiča alebo opravu komína ?

Poraďte sa s odborníkom, tel. 0911 653 399