Mám „turbo“ kotol na plyn musím čistiť Komín.

„Turbo“ kotol je plynový spotrebič triedy C. Podľa zákona sa pri spotrebiči triedy C do 50kW musí komín kontrolovať a čistiť raz za 12 mesiacov. Pri správnom nastavení spotrebiča to spravidla bude len kontrola ( sadze sa netvoria, alebo len minimálne ). Môžu sa však objaviť iné „muchy“, najmä ak sa spotrebič nepoužíva celoročne, ale len na sezónne vykurovanie.

Na plynový spotrebič chodí servisný technik výrobcu. Treba volať aj kominára?

Kotol a komín sú samostatné zariadenia aj keď prepojené a spolupracujúce. Každé má inú funkciu a podmienky prevádzky, ktoré musí posúdiť odborník na to určený. Tak ako Vám kominár nemôže urobiť servis kotla ( stratili by ste minimálne záruky výrobcu ), tak Vám servisný technik výrobcu nemôže skontrolovať komín. Mohol by, ak by mal živnostenské oprávnenie na obe činnosti, ale to je skôr výnimka (poznám dvoch, jeden je z Prešova, druhý z Košíc).

Kto je „Kominár“.

Kominár je odborne spôsobilá osoba, ktorá je držiteľom remeselného živnostenského oprávnenia. Kominár môže vykonávať kontrolu, čistenie, opravy, vložkovanie komína. Na vykonávanie činnosti nie je podmienkou byť členom stavovskej organizácie. Na Slovensku sú dve. Komora kominárov Slovenska, Cech kachliarov, krbárov a kominárov Slovenskej republiky.
 

Kto je „Revízny technik komínov“.

Revízny technik komínov je odborne spôsobilá osoba, ktorá je držiteľom remeselného živnostenského oprávnenia v odbore Kominárstvo s vyšším stupňom kvalifikácie. Kvalifikáciu vyššieho stupňa možno získať po trojročnej praxe kominár a absolvovaní špecializovaného kurzu ukončeného záverečnou skúškou. Platnosť kvalifikácie je 5 rokov, potom sa musí obnoviť. Revízny technik komínov môže vykonávať všetky činnosti ako kominár, odborné preskúšanie komínov, vystavovať revízne správy. Revízna správa sa vyžaduje : kolaudácia stavby ak je komín jej súčasťou, zmena spotrebiča ( aj keď rovnakého paliva ), zmena spotrebiča na iné palivo, odborné posúdenie komína po vyhorení, odstránenie závad po vylúčení z prevádzky.
 

Potrebujem vymeniť palivový spotrebič čo by som mal urobiť?

Potreba výmeny palivového spotrebiča je spravidla nečakaná pri dosiahnutí konca životnosti existujúceho spotrebiča a v čase keď je treba ho využívať. Vtedy sa výmena spravidla robí jedna k jednej. Nový spotrebič na rovnaký druh paliva s rovnakým výkonom. Ak je však výmena plánovitá je dobre sa na ňu dobre pripraviť. V prvom rade je dobré spraviť výpočet potrebného výkonu spotrebiča podľa vlastností stavby, najmä ak bola od poslednej inštalácie palivového spotrebiča urobená rekonštrukcia stavby ( výmena okien, zateplenie obvodového plášťa, prístavba, ....). Po zistení požadovaného výkonu nového spotrebiča je potrebné zistiť či existujúci komín vyhovuje požiadavkám na prevádzku nového spotrebiča. Požiadajte o vyjadrenie revízneho technika komínov( ak nemáte na zmenu spotrebiča vypracovaný projekt ). On Vám povie či komín vyhovuje podmienkam na prevádzku nového spotrebiča, alebo je potrebná jeho úprava, alebo až výmena. Predídete tak problémom pri uvádzaní spotrebiča do prevádzky, čo nemôžete urobiť bez kladnej revíznej správy komína.